Principal
Athlone Community College - Category XVII

Príomhoide Coláiste Pobail Baile Átha Luain Catagóir XVII

Fáilteoidh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí roimh iarratais ó dhaoine cuí-cháilithe ar an bpost Phríomhoide ar Coláiste Pobail, Baile Atha Luain a rachaidh i mbun dualgais i mí Meán Fómhair 2024.

Is scoil chomhoideachais agus il-sainchreidmheach é Coláiste Pobail, Baile Atha Luain, le thart ar 1200 daltaí ag freastal ann, agus tá iarrthóir a bhfuil scileanna ceannaireachta oideachais den scoth aige/aici á lorg chun foireann bainistíochta na scoile a threorú.

Chun go mbeidh iarrthóir incháilithe lena cheapadh, ní mór dó/di:

  • Cáilíocht múinteoireachta iar-bhunscoile aitheanta a bheith aige/aici

  • Taithí shásúil mhúinteoireachta 5 bliana ar a laghad

  • A bheith cláraithe de réir Alt 30 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001.

Is féidir foirmeacha iarratais agus na sonraí ar fad a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig [email protected]

Ní mór foirmeacha iarratais comhlánaithe a chur ar aghaidh chuig  [email protected]  tráth nach déanaí ná 13.00, Dé Déardaoin an 16ú lá de mhí na Bealtaine 2024. Beidh gearrliostú i gceist. Dícháileofar go huathoibríoch aon iarrthóir a dhéanfaidh canbhasáil nó aon duine a dhéanfaidh canbhasáil ar son an iarrthóra. Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an spriocdháta. Dáta sealadach d’agallaimh: deireadh na seachtaine an 7ú lá de mhí an Mheithimh.

Longford and Westmeath Education and Training Board invite applications from suitably qualified persons for the post of Principal of Athlone Community College to take effect from September 2024.

Athlone Community College is a large multi-denominational, co-educational school with an enrolment of approximately 1200 students and is seeking a candidate with exceptional educational leadership skills to support the school management team.

To qualify for appointment candidates must have:

  • A recognised post-primary teaching qualification

  • A minimum of 5 years satisfactory teaching experience

  • Registration in accordance with Section 30 of the Teaching Council Act 2001

Application forms and full details may be obtained from [email protected]

Completed application forms should be submitted to [email protected]  no later than 13:00 hours on Thursday 16th May 2024. Shortlisting will apply. Canvassing by or on behalf of the candidate will automatically disqualify. Late applications will not be accepted.

Provisional date for interviews: week ending 7th June 2024.

Ms. Liz Lavery, Chief Executive, Longford and Westmeath Education and Training Board