Poist mar Chúntóir Riachtanas Speisialta 2024/2025

Táthar ag cur fáilte roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu le haghaidh na bhfolúntas caighdeánach seo a leanas. Is do Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí gach ceapachán ach ceapfar na hiarratasóirí ar gcéad ásc sna scoileanna a liostáiltear thíos le linn an tseisiúin 2024/2025. Táthar ag súil le go dtosóidh an post 26 Lúnasa 2024. D’fhéadfaí painéal a bhunú d’fholúntais eile inár scoileanna agus inár n-ionaid iar-bhunscoile le linn an tseisiúin 2024/2025. Tá folúntais ag brath ar phoist nach bhfuil riachtanach do phróiseas Ath-imlonnaithe na Roinne Oideachais. Ní aisíocfaidh BOOLI costais taistil nó aon chostais eile a bhíonn ar iarrthóirí agus iad ag tabhairt faoi nó ag freastal ar aon ghné den phróiseas roghnúchái 

Tagairt:            Scoil/Ionad:                                           Post:

PP 56/2024      Coláiste Cholumba, Chill Liúcainne       Cúntóir Riachtanas Speisialta (x 2 phost lánaimseartha) (71430 C)

PP 57/2024      Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin              Cúntóir Riachtanas Speisialta (x 2 phost lánaimseartha) (71690 F)                       

 

  • Bheadh Teastas Comhpháirte Leibhéal 5/6 sa Chúntóireacht Riachtanas Speisialta ó Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann inmhianaithe.

  • Bheadh taithí ar oibriú in Aonad Uathachais inmhianaithe, aon áit ar bainteach.

  • Bheadh taithí i suíomh iar-bhunoideachais inmhianaithe

Ní mór d’iarrthóirí armhaith leo cur isteach ar an bpost/na poist thuas iarratas a dhéanamh trí www.etbvacancies.ie tráth nach déanaí ná 13:00 a chlog ar Dé Máirt, 23 Iúil 2024.

Agus iarratas á chur isteach acu ar www.etbvacancies.ie, iarrtar ar iarratasóirí cóip dheimhnithe bhailí den Fhoirm Phainéil 1 (PF1), mar atá sonraithe sa Chiorclán 0026/2023, lena leagtar amach na socruithe maidir le sannachán forlíontach, más bainteach, a chur isteach in éineacht lena n‑iarratas.

Ms. Liz Lavery, Príomhfheidhmeannach, Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí

 

Special Needs Assistant Posts 2024/2025

Applications are invited from suitably qualified persons for the following standard vacancies. All appointments are to Longford and Westmeath Education and Training Board, but candidates will be assigned in the first instance to the schools listed below during the 2024/2025 session. The expected commencement date will be 26th August 2024. A panel may also be formed for other vacancies in our post-primary schools and centres during the 2024/2025 session. Vacancies are subject to the posts not being required for the Department of Education Redeployment process. Any travel or other expenses incurred by candidates whilst undertaking or attending any elements of the selection process will not be refunded by LWETB.

 

Ref:             School/Centre:                         Post:   

PP 56/2024  Columba College Killucan         Special Needs Assistant (x 2 full time posts) (71430 C)

PP 57/2024  Ballymahon Vocational School  Special Needs Assistant (x 2 full time posts) (71690 F)         

  • QQI level 5/6 component certificate in Special Needs Assisting or equivalent desirable.

  • Experience working in an Autism Unit is desirable where applicable.

  • Experience in a post primary setting is desirable

Candidates who wish to apply for the above position(s) with Longford and Westmeath ETB are advised that they must apply through www.etbvacancies.ie not later than 13.00 hours on Tuesday, 23rd July 2024.

When submitting an application on www.etbvacancies.ie , applicants are invited to submit a valid certified copy of the Panel Form 1 (PF1) as outlined in the Circular 0026/2023 that sets out the supplementary assignment arrangements, if applicable, to their application.

Ms. Liz Lavery, Chief Executive, Longford and Westmeath Education and Training Board